Szkolenie

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE POD LINKIEM

http://psdz.pl/szkoleniapsdz

Szanowni Państwo, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” - NOT, uprzejmie zaprasza na bezpłatne, certyfikowane, szkolenie pt. PRZEPISY PRAWNE NORMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ ARCHITEKTA KRAJOBRAZU.

Szkolenie rozpoczyna się o godz. 10,00 i odbędzie się w Nadarzynie, w ramach trzeciej edycje GREEN DAYS, w dniu 23-03-2019 roku.

Rekrutacje na szkolenie prowadzi Wiceprezes PSDZ - NOT, Pan Jarema Andrzej Rabiński, przyjmujący zgłoszenia kierowane na adres mail: rzeczoznawca@Rabinski.pl

W razie ewentualnych pytań prosimy kierować je telefonicznie bezpośrednio do Wiceprezesa PSDZ tel. nr. 512-200-212.

PROGRAM CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA PSDZ 
DLA ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU:

1. UMOWY:
1.1. O DZIEŁO;
1.2. ZLECENIE;
1.3. O ŚWIADCZENIE USŁUGI podobnej do zlecenia;

1.4. ZALICZKA, a… ZADATEK;

2. PROJEKT:

2.1. omówienie zagadnień formalno-prawnych zawartych W PRZEPISACH PRAWNYCH:

2.1.1. USTAWIE - Prawo budowlane, a w szczególności normujących:

• wymogi ochrony środowiska, w szczególności drzew i zieleni w zakresie projektowania;
• obowiązków projektanta – w tym Architekta Krajobrazu;
• rodzaje projektów budowlanych, dla których wykonywane są opracowania przez Architektów Krajobrazu;
2.1.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a w szczególności: 
• przepisów ogólnych;
• normujących prawidłowość wykonania:

 strony tytułowej;
 spisu zawartości;
 metryki rysunku;
 numeracji zawartości;
 zasad wymiarowania i oznaczeń graficznych;
 oprawy zawartości.

• szczegółowego zakresu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI lub TERENU w odniesieniu do wymogów ochrony środowiska i zieleni;
• szczegółowego zakresu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO w odniesieniu do wymogów ochrony środowiska i zieleni;

2.1.3. Zawartych w USTAWIE o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

2.2. UNORMOWANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ZIELENI:

A. INWENTARYZACJI DRZEW lub KRZEWÓW;

B. PLANÓW:

• NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH;
• PRZESADZENIA drzewa lub krzewu;
• GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ WYSOKĄ (kolidującą z realizacją inwestycji);

C. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI.

2.3. PROCEDURA SPRAWDZENIA PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZGODNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ PROJEKTU, POPRZEDZAJĄCEJ ROZPOCZĘCIE ROBÓT.

3. WYJAŚNIENIE POJĘĆ i wymogów formalnych formalno-prawnych:

3.1. Teren biologicznie czynny, a powierzchnie biologicznie czynne.

3.2. Kompensacja przyrodnicza, jako norma ograniczająca możliwość usuwania drzew.

3.3. Nasadzenia zastępcze - zamienne.

3.4. Ochrona Gatunkowa: a w szczególności:

3.4.1. „mity i legendy” i rzeczywiste ograniczenia w możliwości usuwania drzew;

3.4.2. Omówienie prawidłowości sporządzenia dokumentacji – SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA ZEZWOLENIA RDOŚ W SPRAWIE ODSTĘPSTWA OD ZAKAZÓW DOT. GATUNKU POD SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ PRAWNĄ, w związku z usunięciem zadrzewienia lub drzewa.

4. KIEROWNIKA BUDOWY oraz KIEROWNIKA ROBÓT:

4.1. Podstawowe formalno-prawne obowiązki i uprawnienia KIEROWNIKA BUDOWY oraz KIEROWNIKA ROBÓT.
4.2. Wymogi formalno-prawne dot. KIEROWANIA pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi przy zabytkach będących parkami albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków.

5. NADZÓR:

5.1. Podstawowe formalno-prawne obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru.

5.2. Podziały (rodzaje nadzoru) - wyjaśnienie pojęć:

5.2.1. Podział przedmiotowy:

A. OGÓLNO-BUDOWALNY;
B. SPECJALISTYCZNY;
C. a… MONITORING PRZYRODNICZY;

5.2.2. Podział podmiotowy:

A. AUTORSKI; 
B. INWESTORSKI; 
C. TECHNICZNY;

5.3. Wymogi formalno-prawne dot. NADZOROWANIA pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi przy zabytkach będących parkami albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków.

6. omówienie prawidłowości przeprowadzenia czynności, (a następnie sporządzenia PROTOKOŁU OGLĘDZINY robót), w tym dokumentacja miedzy innymi:
6.1. próby szczelności,
6.2. prawidłowości realizacji poszczególnych warstw tzw. dachu zielonego;
6.3. wymaganej miąższości substratu do nasadzeń roślin:
• współczynnik osiadania;
• a współczynniki zagęszczenia;

7. omówienie prawidłowości przeprowadzenia czynności i sporządzenia wymaganych PROTOKOŁÓW ODBIORÓW:
7.1. częściowego;
7.2. końcowego; 
7.3. prac zanikowych (np. podlewanie uzupełniające) lub robót ulegających zakryciu;

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za błędy:

• na przykładach ADMINISTRACYJNA KARA PIENIĘŻNA;
• CYWILNO-PRAWNA;
• KARNA;
z zakresu ochrony środowiska.

9. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ, w zakresie dotyczącym ochrony drzew oraz projektowania i zagospodarowania założeń zieleni.

program szkolenia
File Pobierz (53.59 KB)
folder
PDF icon Pobierz (2.6 MB)

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages