FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT

 

WSTĄPIENIE PSDZ DO FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT

30 czerwca 2010 r. na posiedzeniu Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przyjęto w poczet członków nadzwyczajnych Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”. Naczelna Organizacja Techniczna jest jedną z największych polskich organizacji zrzeszających stowarzyszenia inżynierskie. a jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Członkostwo w posiadającej ponad 170 letnią tradycję wspólnocie otwiera przed Stowarzyszeniem wiele możliwości rozwoju oraz stwarza okazje do prezentowania wspólnych poglądów i problemów w odniesieniu do kierunków i warunków rozwoju edukacji, nauki, techniki w zakresie upowszechniania nowych technologii oraz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

Misja :

Naczelna Organizacja Techniczna
jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
reprezentuje społeczność techniczną,
integruje polskich techników i inżynierów,
działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego:
współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

 

 • Największa ogólnopolska organizacja inżynierska
 • O 175-letniej tradycji
 • Federacja 38 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w tym Polskie Towarzyszenie „Dachy Zielone”
 • Posiada 50 terenowych jednostek organizacyjnych w całym kraju
 • Zrzeszająca głownie inżynierów i techników
 • Skupiająca ok. 110 tys. członków indywidualnych
 • Jest członkiem 46 międzynarodowych organizacjach inżynierskich
 • Współpracuje z wieloma instytucjami, zakładami pracy, organizacjami krajowymi, organami administracji publicznej
 • Systematycznie corocznie przeprowadza dla ok. 800 tys. kursantów kilkanaście tysięcy:
  • SZKOLEŃ
  • doskonalenia kadr technicznych i menedżerskich w tym z udziałem partnerów z zagranicy
  • praktyk i staży zawodowych dla młodej kadry za granicy
 • Wspiera innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • Redaguje i Wydaje specjalistyczną prasę techniczną NOT
 • Konsultuje projekty aktów prawnych, dotyczących różnych dziedzin gospodarki
 • Świadczy USŁUGI w zakresie:
  • ekspertyz i opinii technicznych
  • doradztwa technicznego
  • prac projektowych
  • pomiarów i badań laboratoryjnych
  • instalacji, rozruchu, obsługi i serwisu urządzeń wraz z opracowaniem instrukcji obsługi
  • realizacji prac wdrożeniowych
 • Nadaje:
  • stopnie specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom (na mocy Ustawy)
  • uprawnienia rzeczoznawców technicznych
  • współudział w nadawaniu tytułu EUR ING - Inżyniera Europejskiego z federacją FEANI
  • uprawnienia tłumaczy tekstów technicznych
  • honorowe odznaki NOT
 • Prowadzi:
  • Centrum Innowacji NOT
  • Zespół Komercjalizacji Nauki i Technologii NOT
  • Program Projektów Celowych
 • Bierze udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
 • dba o podnoszenie rangi i prestiżu zawodu inżynierskiego, w szczególności organizuje:
  • imprezy naukowo - techniczne jak kongresy, konferencje, sympozja, narady, seminaria, wystawy, pokazy, "dni techniki" itp.
  • Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
  • plebiscyt „Złoty Inżynier”
  • nagroda „Dźwignia”
  • Forum Inżynierskie
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej
  • konkurs "Młody Innowator"
  • wojewódzkie i ogólnopolski konkurs „Mistrz Techniki NOT

 


 

EFB 
European Federation of Green Roof Associations
Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände

 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Dachów Zielonych powstała w 1998 roku. Organizacja zrzesza 9 organizacji krajowych, których nadrzędnym celem jest rozwój idei tworzenia dachów zielonych. Z uwagi na fakt, iż coraz więcej postanowień ma miejsce na szczeblu europejskim, członkowie EFB starają się zjednoczyć siły oraz utworzyć platformę współpracy na rzecz realizacji celów ponadnarodowych. Wspólna promocja oraz wymiana know-how to główne narzędzia, jakimi posługują się członkowie EFB propagując ideę tworzenia dachów zielonych w Europie. Od listopada 2009 roku PSDZ rozpoczęło ścisłą współpracę z EFB.

 


 

WGIN 
World Green Infrastructure Network

World Green Infrastructure Network jest organizacją pozarządową non profit. Większość członków to krajowe organizacje zajmujące się infrastrukturą ekologiczną, poszczególni członkowie krajowi oraz  członkowie korporacji, tacy jak wyróżnione firmy oferujące materiały do instalacji zielonej infrastruktury. Wspólnym celem jest informowanie o technologiach budowy zielonych dachów, żyjących ścian oraz formowania zieleni we wnętrzach jako instrumentów, które sprawią, że miasta staną się zdrowsze.