WSTĄPIENIE DO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA "DACHY ZIELONE"

 

     Członkiem zwyczajnym PSDZ może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację 2 członków założycieli lub członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji. Członkowie zwyczajni posiadają prawo biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, konferencjach, wykładach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz prawo zgłaszania wniosków co do działalności PSDZ.

     Firmy mogą przystąpić do PSDZ jako członkowie wspierający. Zgodnie ze Statutem członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż 2 miesiące po złożeniu deklaracji. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym we władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

Korzyści dla Członków Wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”:

  1. Nadanie firmie tytułu: Członek Wspierający Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”
  2. Prawo do posługiwania się tytułem Członek Wspierający PSDZ we wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych firmy
  3. Prezentacja logo i nazwy Członka Wspierającego Umieszczenie na stronie PSDZ z możliwością połączenia z własną domeną internetową
  4. Prezentacja logo i nazwy Członka Wspierającego lub innego, wskazanego przez firmę obrazu podczas oficjalnych imprez organizowanych przez PSDZ
  5. Prezentacja logo i nazwy Członka Wspierającego na oficjalnych publikacjach PSDZ
  6. Zniżki na udział max. 2 osób zgłoszonych przez Członka Wspierającego we wszystkich konferencjach i odpłatnych wydarzeniach organizowanych przez PSDZ
  7. Bezpłatne Członkostwo max. dwóch przedstawicieli Członka Wspierającego w PSDZ
  8. Prawo zgłaszania propozycji uchwał i kierunków działania PSDZ