Piastow Baner gora

Tytuł projektu: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Projekt pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła", zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Jest realizowany z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z obszaru Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Całkowita wartość Projektu, w tym wydatki kwalifikowane to 4 610 593,24 PLN, a dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentem jest miasto Piastów.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

Polskim Stowarzyszeniem "Dachy Zielone" (PSDZ)

Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI)

Celem głównym projektu jest zwiększenie odporności miasta Piastów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

W ramach projektu zaplanowano takie działania mitygacyjne i adaptacyjne oraz wybrano metody, których zaadoptowanie w przestrzeni miejskiej przyniesie najwięcej korzyści dla miasta.

 

WYKAZ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano utworzenie zielonych dachów, roślinnych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizację rowu, posadowienie mikro turbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami. Komponent inwestycyjny zostanie uzupełniony przez działania edukacyjno-informacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat adaptacji miasta do zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom.

Projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.

Celem realizacji projektów w obszarze Zmiany Klimatu w ramach naboru "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" jest wzmocnienie odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

 


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org, www.eog.gov.pl

Piastow baner dol