Piastow Baner gora

Beneficjentem projektu pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” jest jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Piastów, które zlokalizowane jest na terenie województwa mazowieckiego.

Głównym problemem, który ma być rozwiązany poprzez realizację projektu jest niska wrażliwość miasta na postępujące zmiany klimatu przejawiająca się przede wszystkim poprzez nasiloną emisję gazów cieplarnianych oraz okresowe powodzie powstałe na skutek silnych opadów deszczu.

Do oczekiwanych efektów realizacji projektu należą:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta,
  • zwiększenia powierzchni terenów zieleni w mieście,
  • poprawa systemu małej retencji w mieście,
  • wzrost świadomości obywateli w zakresie zmian klimatu,
  • poprawa jakości życia mieszkańców.

 


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org

Piastow baner dol