Piastów zieleń zamiast betonu w centrum miasta

Piastów realizuje projekt, którego efektem będzie ograniczenie betonu w centrum miasta i zagospodarowanie przestrzeni z większym wykorzystaniem zielonej i błękitnej infrastruktury. Projekt pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła", zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Zaplanowano utworzenie zielonych dachów, zielonych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizacji rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami.

Komponent inwestycyjny został uzupełniony przez działania edukacyjno-informacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom.

Jako efekty projektu wskazuje się:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta,
  • zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście,
  • poprawę systemu małej retencji w mieście,
  • wzrost świadomości obywateli w zakresie zmian klimatu,
  • poprawę jakości życia mieszkańców.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” oraz Norwegian Association for Green Infrastructure.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Jest realizowany z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z obszaru Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Historia aktualności

2024 (22)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages