Piastów zieleń zamiast betonu w centrum miasta

Piastów realizuje projekt, którego efektem będzie ograniczenie betonu w centrum miasta i zagospodarowanie przestrzeni z większym wykorzystaniem zielonej i błękitnej infrastruktury. Projekt pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła", zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Zaplanowano utworzenie zielonych dachów, zielonych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizacji rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami.

Komponent inwestycyjny został uzupełniony przez działania edukacyjno-informacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom.

Jako efekty projektu wskazuje się:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta,
  • zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście,
  • poprawę systemu małej retencji w mieście,
  • wzrost świadomości obywateli w zakresie zmian klimatu,
  • poprawę jakości życia mieszkańców.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” oraz Norwegian Association for Green Infrastructure.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Jest realizowany z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z obszaru Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Historia aktualności

2014 (19)
2013 (30)
2012 (12)
2011 (15)
2010 (4)

Pages