Zapytanie o cenę - emisja artykułu sponsorowanego

W związku z realizacją działań w ramach projektu „Zielone korytarze miejskiej - klimatyczne przebudzenie w Koninie" i umowy partnerskiej pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ) a miastem Konin, realizowanej ze środków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, PSDZ jako partner projektu realizujący zadania edukacyjno-promocyjne, zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na emisję artykułu sponsorowanego dotyczącego projektu, na podstawie tekstu i grafik dostarczonych przez zamawiającego.

Każde z wymienionych poniżej w poszczególnych punktach działań (od 1 do 3) będzie rozpatrywane jako odrębne zadanie.

Przy każdym zadaniu został podany opis przedmiotu zamówienia i planowany termin emisji.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin

1. Miesięcznik związany z tematyką zieleni miejskiej – emisja artykułu sponsorowanego na 1 stronie wewnętrznej

Odbiorcy:

 • decydenci w urzędach samorządu terytorialnego
 • architekci krajobrazu
 • deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego
 • uczestnicy szkoleń i konferencji branżowych
 • dyrektorzy i prezesi zakładów utrzymania zieleni, zakładów gospodarki mieszkaniowej
 • dyrektorzy i prezesi zakładów gospodarki komunalnej
 • szkółkarze i wykonawcy terenów zieleni
 • osoby prywatne zainteresowane tematyką zieleni w przestrzeni publicznej
 • kadra menedżerska w branżowych firmach związanych z organizacją zieleni

Przewidywana liczba odbiorców: Zgodnie z nakładem czasopisma, nie mniej niż 5 000 odbiorców

Sposób weryfikacji po publikacji: Egzemplarz okazowy, pdf z artykułem sponsorowanym. Dane dotyczące prenumeraty.

Planowany termin emisji: pierwsza emisja marzec 2022, druga emisja I kw. 2023

Ofertę zawierającą:

 • tytułu czasopisma
 • częstotliwość ukazywania się
 • informację czy magazyn ukazuje się jako drukowany czy w wersji elektronicznej
 • liczbę odbiorców
 • opis aktualnej grupy odbiorców
 • cenę brutto za emisję artykułu sponsorowanego na 1 stronie wewnętrznej w planowanym terminie emisji
 • sposób i termin płatności

prosimy przesyłać drogą mailową do dnia 11.02.2022 r. (włącznie) na adres: biuro@psdz.pl.

2. Miesięcznik związany z tematyką komunalną – emisja artykułu sponsorowanego na 1 stronie wewnętrznej

Odbiorcy:

 • przedstawiciele administracji publicznej, samorządowej, rządowej
 • dyrektorzy wydziałów ochrony środowiska urzędów wojewódzkich i marszałkowskich
 • starostowie w powiatach ziemskich i dyrektorzy ochrony środowiska tych jednostek
 • pracownicy merytoryczni ministerstw i urzędów centralnych
 • dyrektorzy i prezesi przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, utrzymania zieleni
 • uczestnicy branżowych szkoleń, konferencji, targów
 • kadra menedżerska w branżowych firmach
 • dyrektorzy przedsiębiorstw wod-kan, kierownicy oczyszczalni ścieków, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej
 • dyrektorzy, prezesi przedsiębiorstw zakładów energetyki cieplnej

Przewidywana liczba odbiorców: zgodnie z nakładem czasopisma, nie mniej niż 6 000 odbiorców

Sposób weryfikacji po publikacji:

Egzemplarz okazowy, pdf z artykułem sponsorowanym. Dane dotyczące prenumeraty.

Planowany termin emisji: III kw. 2022

Ofertę zawierającą:

 • tytuł czasopisma
 • częstotliwość ukazywania się
 • informację czy magazyn ukazuje się jako drukowany czy w wersji elektronicznej
 • liczbę odbiorców
 • opis aktualnej grupy odbiorców
 • cenę brutto za emisję artykułu sponsorowanego na 1 stronie wewnętrznej w planowanym terminie emisji
 • sposób i termin płatności

prosimy przesyłać drogą mailową do dnia 11.02.2022 r. (włącznie) na adres: biuro@psdz.pl.

3. Portal związany z tematyką komunalną - emisja publikacji przez 1 tydzień

Odbiorcy: Odbiorcy z branży samorządowej i komunalnej zajmujący się tematyką: wodociągi i kanalizacja, zieleń miejska, ochrona przyrody, zielone energia, gospodarka przestrzenna, drogi i komunikacja, gospodarka odpadami.

Przewidywana liczba odbiorców: Artykuł w czasie emisji powinien dotrzeć do 12 500 użytkowników.

Informacja o artykule powinna dotrzeć dodatkowo do 2 000 odbiorców poprzez Newsletter.

Planowany termin emisji: III kw. 2023

Sposób weryfikacji po publikacji:

Printscrean i link do artykułu. Dane dotyczące ilości wejść na stronę portalu.

Ofertę zawierającą:

 • nazwę i adres internetowy portalu
 • liczbę odbiorców
 • opis aktualnej grupy odbiorców
 • cenę brutto za emisję artykułu sponsorowanego przez okres 1 tygodnia, w planowanym terminie emisji
 • sposób i termin płatności

prosimy przesyłać drogą mailową do dnia 11.02.2022 r. (włącznie) na adres: biuro@psdz.pl.

Historia aktualności

2023 (19)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages