ZESPÓŁ DO SPRAW WERYFIKACJI PSDZ (zwany dalej ZESPOŁEM) przeprowadził czynności, zgodne z REGULAMINEM POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE” [regulamin], dotyczące członka PSDZ – Pana Włodzisława Barcikowskiego(zwanego dalej kandydatem), który ubiega SIĘ o wpisanie na LISTĘ RZECZOZNAWCÓW PSDZ - NOT.

ZESPÓŁ, w sposób niezawisły i autonomiczny, zweryfikował przedstawione przez kandydata dokumenty, a następnie przeprowadził z nim rozmowę kwalifikacyjną w celu zapoznania się z jego znajomością przedmiotu.

Po przeprowadzeniu opisanych czynności ZESPÓŁ stwierdził, że kandydat posiada znajomość przedmiotu w zakresie DOBORY ROŚLIN, OCHRONA ROŚLIN EKSPLOATACJA DACHÓW ZIELONYCH oraz cechuje się wymaganym wieloletnim doświadczeniem zawodowym w analizowanym zakresie, w związku z powyższym postanawia przedstawić Zarządowi Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” WNIOSEK O WPISANIE KANDYDATA NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW NOT - PSDZ w ww. zakresie.

Zachęcamy innych specjalistów do udziału w pracach Zespołu Rzeczoznawców PSDZ.