W dniu 19-01-2014 roku, w Warszawski Domu Technika, odbyło się Spotkanie Konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT NOT z prezesami branżowych Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych. [LINK DO STRONY NOT]. Na zaproszenie, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (zgodnie z uchwałą Zarządu) reprezentował Wiceprezes Pan Jarema A. Rabiński.

O stanie prac nad nowelizacją PRAWA O STOWARZYSZENIACH prowadzonych pod auspicjami Kancelarii Prezydenta RP poinformował Prezesów branżowych stowarzyszeń naukowo technicznych doradca Prezes FSNT NOT Pan Włodzimierz Hausner - patrz foto z tezami z prezentacji.

O korzyściach jakie daje EUROPEJSKA LEGITYMACJA ZAWODOWA (potwierdzająca kwalifikacje zawodowe polskiego inżyniera na terytorium pozostałych krajów Unii Europejskiej) i roli, jaką w jej wprowadzeniu odgrywa FSNT NOT poinformował Wiceprezes FSNT NOT Pan Józef Suchy. JEDYNYM PODMIOTEM który jest upoważniony do wydania EUROPEJSKIEJ LEGITYMACJI ZAWODOWEJ polskim inżynierom jest NOT. [INFORMACJA NA STRONIE NOT] Nadto w wydawanej EUROPEJSKIEJ LEGITYMACJI ZAWODOWEJ konieczne jest wskazanie BRANŻOWEGO stowarzyszenia naukowo - technicznego. W przypadkach dachów zielonych jest nim wyłącznie nasze stowarzyszenie.

Po obradach odbyło się KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE NOWOROCZNE z w którym poza ww. uczestniczyli zaproszeni goście, w tym wiceprezesi i sekretarze Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, delegaci do Rady Krajowej, prezesi Rad Wojewódzkich i Regionalnych Terenowych Jednostek Organizacyjnych, przedstawiciele Komitetów, Komisji i agend FSNT NOT oraz zasłużeni działacze ruchu inżynierskiego.