Baner Konin

Beneficjentem projektu pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” jest miasto Konin.

Jest to poprzemysłowe miasto położone w centralnej części Polski (wschodnia Wielkopolska), liczące ponad 68 tysięcy mieszkańców i 82,2 km2 powierzchni.

Diagnoza problemu, który ma być rozwiązany poprzez realizację projektu w mieście Konin:

  • susza (średnio na miesiąc w Koninie jest 20 dni suchych),
  • niskie opady/niedobór wody (500 mm - diagnoza dla MPA),
  • lokalne podtopienia spowodowane gwałtownymi ulewami,
  • teren pokopalniany/miasto poprzemysłowe,
  • zabetonowane place z małymi obszarami zieleni,
  • brak retencji wód opadowych,
  • występowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła podnoszącej temperaturę w mieście,
  • niska świadomość ekologiczna lokalnej społeczności.

W odpowiedzi na opisane powyżej problemy miasta Konin, w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” zostały zaplanowane działania adaptacyjne i mitygacyjne.

Zielone korytarze staną się zintegrowanymi przestrzeniami dostarczania tzw. usług ekosystemowych, a towarzyszące inwestycjom z zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury działania edukacyjno-informacyjne zwiększą świadomość mieszkańców tego miasta oraz ogółu społeczeństwa na temat skutków zmian klimatu.

Link do strony projektu miasta Konin.


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.org

Baner Konin dol