PIERWSZY W POLSCE! 
PORADNIK DLA GMIN pt. ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ZIELONYCH DACHÓW I ŻYJĄCYCH ŚCIAN oraz e-biuletyn ZIELONE DACHY I ŻYJĄCE ŚCIANY - SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA I PRZEGLĄD INWESTYCJI W POLSKICH GMINACH

 

 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zainicjowane działania, produkty i rezultaty projektu pt. OGRÓD NAD GŁOWĄ - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu są wspólną własnością Lidera Projektu oraz Szwajcarskiego (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) - Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurichu (reprezentowany w projekcie przez Centrum Wiedzy o Dachach Zielonych) i Polskiego Partnera Projektu (PSDZ), z poszanowaniem polskiego prawa autorskiego twórców opracowań.

Ponieważ wszystkie produkty i rezultaty projektu, zwłaszcza poniższej zamieszczane opracowania, jak też analizy lub prezentacje wytworzone w trakcie omawianego projektu, muszą być bezpłatnie udostępnione opinii społecznej, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” uprzejmie informuje, że wersje cyfrowe - (tzw. ekologiczne) - (poniższych) opracowań są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Przypominamy, że bez pisemnej zgody autorów organa administracji, podmioty prawne i osoby fizyczne nie mogą umieszczać niniejszego opracowania w swych systemach przechowywania danych inaczej jak w całości.

Życzymy Państwu miłej lektury.

  ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ZIELONYCH DACHÓW I ŻYJACYCH ŚCIAN [PDF]

  ZIELONE DACHY I ŻYJĄCE ŚCIANY - SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA I PRZEGLĄD INWESTYCJI W POLSKICH GMINACH [PDF]

 

SMART & GREEN - PRZYSZŁOŚĆ MIAST GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

 

 

W 2017 r. podczas realizacji projektu „Smart and Green - przyszłość miast Grupy Wyszehradzkiej”, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF), partnerzy projektu stwierdzili, że władze miejske i jednostki podejmujące decyzje w organach administracyjnych są świadomiistniejących nowych wyzwań oraz są zainteresowani nowymi dostępnymintechnologiami. Jednak w wielu przypadkach rozwiązania te nie mogą być wdrożone ze względu na lokalne prawo lub inne bariery. Zdobyta wiedza okazała się być kluczowa, uznano iż partnerstwo jest niezbędne do rozszerzenia i popularyzacji tematu ekologicznych miast. Tym samym Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki postanowił sfinansować projekt „Smart and Green - w miastach Grupy Wyszehradzkich” w celu zorganizowania czterech jednodniowych wyjazdów studyjnych, któe odbyły się w dniach 5-15 marca 2019 r. Wizyty studyjne miały na celu wzmocnienie skutecznej współpracy międzynarodowej między czterema krajami i zapewnienie wymiany wiedzy nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Niniejsza broszura stanowi przegląd przykładów i doświadczeń zebranych przez ekspertów i przedstawicieli urzędów miejskich zaproszonych do udziału w projekcie. Przedstawione realizacje dotyczą gospodarowania wodą opadową, zarządzania energią, inteligentnej mobilności oraz zielonej infrastruktury w miastach takich jak: Budapeszt, Litomierzyce, Nitra i Wrocław. W ramach projektu powstały również prezentowane tu broszury.

OPRACOWANE PRZEZ
CEEweb for Biodiversity, 2019

PARTNERZY PROJEKTU
CEEweb dla Różnorodności Biologicznej (Węgry)
Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (Polska)
Stowarzyszenie Projektowania Ogrodów i Architektury Krajobrazu (Słowacja)
Czeskie Stowarzyszenie Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Czechy)

REDAKCJA
Viktória Selmeczy
Thor Morante B.
Maria Bihunova
Marta Weber-Siwirska
Pavel Dostal
Daniel Skarżyński

 

  SMART & GREEN - PRZYSZŁOŚĆ MIAST GRUPY WYSZEHRADZKIEJ - Inteligentne i ekologiczne rozwiązania miejske [PDF]

  SMART & GREEN - W miastach grupy Wyszehradzkiej [PDF]

  SMART & GREEN - The Future if Visegrad Cities [PDF]

 

Dr inż. Ewa Burszta-Adamiak  
Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych  
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 2015 rok

 

 

Najnowsza książka dr inż. Ewy Burszty-Adamiak – Członka Założyciela Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz pierwszego Prezesa PSDZ.

Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnej publikacji pani dr inż. Ewy Burszty-Adamiak o tematyce dachów zielonych pt. „Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”. Niniejsza praca prezentuje oryginalne wyniki badań prowadzonych na modelach zielonych dachów w latach 2009-2012, wykonanych w skali półtechnicznej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Głównym założeniem badań było określenie możliwości retencyjnych zielonych dachów oraz ocena wpływu tego typu rozwiązań na dynamikę i jakość odpływu.

Dr inż. Ewa Burszta-Adamiak jest Członkiem Założycielem Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, jak też jego pierwszym prezesem (- piastowała to stanowisko w latach 2009 – 2011), należy również do International Water Association (IWA). Jako adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzi badania nad infiltracją wód deszczowych do gruntu, składem wód opadowych powstających na obszarach miejskich oraz rozwojem wiedzy z zakresu urządzeń do zwiększania retencji wodnej na obszarach zurbanizowanych, głównie dachów zielonych. Współpracuje z licznymi zrzeszony w naszym stowarzyszeniu projektantami, wykonawcami oraz producentami elementów składowych i substratów glebowych używanych przy budowie dachów zielonych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, w tym ponad 80 publikacji naukowych.

„Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”
[streszczenie]
"Rozwój obszarów zurbanizowanych zaliczyć należy do jednych z najważniejszych czynników wpływających na lokalne zmiany w środowisku naturalnym, w tym na bilans wodny i procesy hydrologiczne [Jacobson 2011], Stale rosnąca powierzchnia obszarów uszczelnionych na terenie miast jest zjawiskiem nieodzownie związanym z postępującym procesem urbanizacji, wywołującym liczne problemy w centrach miast oraz w strefie podmiejskiej. Wprawdzie na powierzchniach nieprzepuszczalnych, na skutek intercepcji, zatrzymuje się część wody, ale nie rekompensuje to, nawet w minimalnym stopniu, strat wielkości retencji wodnej, związanych ze zmniejszoną powierzchnią terenów otwartych i biologicznie czynnych. [...] więcej: LINK

SPIS TREŚCI:
1. WPROWADZENIE
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZIELONYCH DACHÓW
2.1. Definicja i rys historyczny
2.2. Rozwiązania konstrukcyjne
2.3. Przykłady realizacji zielonych dachów
3. STAN BADAŃ ZIELONYCH DACHÓW – PRZEGLĄD LITERATURY
3.1. Badania retencji wodnej zielonych dachów
3.2. Ilość i dynamika odpływu
3.3. Wpływ zielonych dachów na jakość odpływu wód opadowych
4. BADANIA WŁASNE
4.1. Stanowisko badawcze
4.2. Metodyka pomiarów ilości opadów i odpływów
4.3. Metodyka badań jakości odpływów
4.4. Metody opracowania statystycznego wyników
5. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
5.1. Zmienność opadów w okresie badawczym
5.2. Zdolność retencyjna zielonych dachów
5.3. Badania hydrogramów odpływu
5.4. Zdolność retencyjna zielonych dachów w czasie intensywnych opadów deszczu
5.5. Analiza składowych głównych
5.6. Wyniki analizy regresji wielorakiej
5.7. Jakość odpływów
5.8. Podsumowanie i potencjalne kierunki dalszych badań
6. WNIOSKI KOŃCOWE
PIŚMIENNICTWO

 

Ewelina Szajda-Brinfeld, Anna Pływaczyk, Daniel Skarżyński 
Zielone dachy - Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych  
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 2012 rok

 

 

Opracowanie w sposób wyczerpujący przybliża zagadnienie zielonych dachów i kierowane jest do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Praca składa się z dwóch części – w pierwszej scharakteryzowano historyczne i współczesne sposoby zazieleniania w powierzchni dachowych, natomiast w drugiej przedstawiono najważniejsze wyniki badań terenowych na modelach zielonych dachów zlokalizowanych w obrębie aglomeracji miejskiej Wrocławia. Autorzy skupiają się na funkcjonalności i efektywności nowych rozwiązań ze względu na konieczność odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej. Zielone dachy stanowią zrównoważony system gospodarowania wodą, a także umożliwiają rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt. Książka jest bogato ilustrowana, dzięki licznym fotografiom można się przekonać, że zielone dachy są prawdziwą oazą zieleni w zgiełku wielkich miast.