PIERWSZY W POLSCE! 
PORADNIK DLA GMIN pt. ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ZIELONYCH DACHÓW I ŻYJĄCYCH ŚCIAN oraz e-biuletyn ZIELONE DACHY I ŻYJĄCE ŚCIANY - SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA I PRZEGLĄD INWESTYCJI W POLSKICH GMINACH

 

 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zainicjowane działania, produkty i rezultaty projektu pt. OGRÓD NAD GŁOWĄ - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu są wspólną własnością Lidera Projektu oraz Szwajcarskiego (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) - Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurichu (reprezentowany w projekcie przez Centrum Wiedzy o Dachach Zielonych) i Polskiego Partnera Projektu (PSDZ), z poszanowaniem polskiego prawa autorskiego twórców opracowań.

Ponieważ wszystkie produkty i rezultaty projektu, zwłaszcza poniższej zamieszczane opracowania, jak też analizy lub prezentacje wytworzone w trakcie omawianego projektu, muszą być bezpłatnie udostępnione opinii społecznej, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” uprzejmie informuje, że wersje cyfrowe - (tzw. ekologiczne) - (poniższych) opracowań są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Przypominamy, że bez pisemnej zgody autorów organa administracji, podmioty prawne i osoby fizyczne nie mogą umieszczać niniejszego opracowania w swych systemach przechowywania danych inaczej jak w całości.

Życzymy Państwu miłej lektury.

  ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ZIELONYCH DACHÓW I ŻYJACYCH ŚCIAN [PDF]

  ZIELONE DACHY I ŻYJĄCE ŚCIANY - SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA I PRZEGLĄD INWESTYCJI W POLSKICH GMINACH [PDF]

 

Zielone dachy i roślinne ściany jako rozwiązania wspomagające zieloną infrastrukturę miast 
Green roofs and walls as solutions supporting urban green infrastructure 
Monografia naukowa pod redakcją Ewy Burszty-Adamiak i Ewy Walter. W
ydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 2020 rok

 

 

 

Monografia naukowa powstała po międzynarodowej konferencji z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian, która odbyła się 19-21 września 2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Autorzy: Mateusz Bartkowiak, Iurii Boigot, Jacek Burdziński, Katarzyna Chrobak, Margot Dudkiewicz, Maria Gerber, Bartosz Jawecki, Olena Kolesnichenko, Patryk Krupiński, Piotr Kryczka, Petro Lakyda, Artur Likhanov, Paulina Madej, Małgorzata Małyszko, Kamila Pawłowska, Izabela Piklikiewicz-Kęsicka, Kamil Skoneczny, Oleksandra Strashok, Volodymyr Vakhrushkin

Specjalne podziękowanie kierujemy do firm współfinansujących wydanie tej publikacji: CALLA Group sp. z o.o. sp. k., Optigrün International AG i ZIDA Sp. z o.o.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnego pliku z publikacją. Wersję drukowaną można kupić w cenie 42,00 zł lub 10,00 EUR. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: biuro@psdz.pl.

  Green roofs and walls a solutions supporting urban green infrastructure - Zielone dachy i roślinne ściany jako rozwiązania wspomagające zieloną infrastructurę miast [PDF]

 

SMART & GREEN - PRZYSZŁOŚĆ MIAST GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

 

 

W 2017 r. podczas realizacji projektu „Smart and Green - przyszłość miast Grupy Wyszehradzkiej”, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF), partnerzy projektu stwierdzili, że władze miejskie i jednostki podejmujące decyzje w organach administracyjnych są świadomi istniejących nowych wyzwań oraz są zainteresowani nowymi dostępnymi technologiami. Jednak w wielu przypadkach rozwiązania te nie mogą być wdrożone ze względu na lokalne prawo lub inne bariery. Zdobyta wiedza okazała się być kluczowa, uznano iż partnerstwo jest niezbędne do rozszerzenia i popularyzacji tematu ekologicznych miast. Tym samym Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki postanowił sfinansować projekt „Smart and Green - w miastach Grupy Wyszehradzkich” w celu zorganizowania czterech jednodniowych wyjazdów studyjnych, któe odbyły się w dniach 5-15 marca 2019 r. Wizyty studyjne miały na celu wzmocnienie skutecznej współpracy międzynarodowej między czterema krajami i zapewnienie wymiany wiedzy nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Niniejsza broszura stanowi przegląd przykładów i doświadczeń zebranych przez ekspertów i przedstawicieli urzędów miejskich zaproszonych do udziału w projekcie. Przedstawione realizacje dotyczą gospodarowania wodą opadową, zarządzania energią, inteligentnej mobilności oraz zielonej infrastruktury w miastach takich jak: Budapeszt, Litomierzyce, Nitra i Wrocław. W ramach projektu powstały również prezentowane tu broszury.

OPRACOWANE PRZEZ
CEEweb for Biodiversity, 2019

PARTNERZY PROJEKTU
CEEweb dla Różnorodności Biologicznej (Węgry)
Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" (Polska)
Stowarzyszenie Projektowania Ogrodów i Architektury Krajobrazu (Słowacja)
Czeskie Stowarzyszenie Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Czechy)

REDAKCJA
Viktória Selmeczy
Thor Morante B.
Maria Bihunova
Marta Weber-Siwirska
Pavel Dostal
Daniel Skarżyński

wydania z 2017
Published by CEEweb for Biodiversity in cooperation with the Slovak
University of Agriculture in Nitra, 2017
Autorzy:
Erzsébet Óhegyi,
Maria Bihunova,
Pavel Dostal
Marta Weber-Siwirska
Marta Żaryń

 

  SMART & GREEN - PRZYSZŁOŚĆ MIAST GRUPY WYSZEHRADZKIEJ - Inteligentne i ekologiczne rozwiązania miejske [PDF]

  SMART & GREEN - W miastach grupy Wyszehradzkiej [PDF]

  SMART & GREEN - The Future if Visegrad Cities [PDF]

 

Dr inż. Ewa Burszta-Adamiak  
Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych  
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 2015 rok

 

 

Najnowsza książka dr inż. Ewy Burszty-Adamiak – Członka Założyciela Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz pierwszego Prezesa PSDZ.

Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnej publikacji pani dr inż. Ewy Burszty-Adamiak o tematyce dachów zielonych pt. „Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”. Niniejsza praca prezentuje oryginalne wyniki badań prowadzonych na modelach zielonych dachów w latach 2009-2012, wykonanych w skali półtechnicznej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Głównym założeniem badań było określenie możliwości retencyjnych zielonych dachów oraz ocena wpływu tego typu rozwiązań na dynamikę i jakość odpływu.

Dr inż. Ewa Burszta-Adamiak jest Członkiem Założycielem Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, jak też jego pierwszym prezesem (- piastowała to stanowisko w latach 2009 – 2011), należy również do International Water Association (IWA). Jako adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzi badania nad infiltracją wód deszczowych do gruntu, składem wód opadowych powstających na obszarach miejskich oraz rozwojem wiedzy z zakresu urządzeń do zwiększania retencji wodnej na obszarach zurbanizowanych, głównie dachów zielonych. Współpracuje z licznymi zrzeszony w naszym stowarzyszeniu projektantami, wykonawcami oraz producentami elementów składowych i substratów glebowych używanych przy budowie dachów zielonych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, w tym ponad 80 publikacji naukowych.

„Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”
[streszczenie]
"Rozwój obszarów zurbanizowanych zaliczyć należy do jednych z najważniejszych czynników wpływających na lokalne zmiany w środowisku naturalnym, w tym na bilans wodny i procesy hydrologiczne [Jacobson 2011], Stale rosnąca powierzchnia obszarów uszczelnionych na terenie miast jest zjawiskiem nieodzownie związanym z postępującym procesem urbanizacji, wywołującym liczne problemy w centrach miast oraz w strefie podmiejskiej. Wprawdzie na powierzchniach nieprzepuszczalnych, na skutek intercepcji, zatrzymuje się część wody, ale nie rekompensuje to, nawet w minimalnym stopniu, strat wielkości retencji wodnej, związanych ze zmniejszoną powierzchnią terenów otwartych i biologicznie czynnych. [...] więcej: LINK

SPIS TREŚCI:
1. WPROWADZENIE
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZIELONYCH DACHÓW
2.1. Definicja i rys historyczny
2.2. Rozwiązania konstrukcyjne
2.3. Przykłady realizacji zielonych dachów
3. STAN BADAŃ ZIELONYCH DACHÓW – PRZEGLĄD LITERATURY
3.1. Badania retencji wodnej zielonych dachów
3.2. Ilość i dynamika odpływu
3.3. Wpływ zielonych dachów na jakość odpływu wód opadowych
4. BADANIA WŁASNE
4.1. Stanowisko badawcze
4.2. Metodyka pomiarów ilości opadów i odpływów
4.3. Metodyka badań jakości odpływów
4.4. Metody opracowania statystycznego wyników
5. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
5.1. Zmienność opadów w okresie badawczym
5.2. Zdolność retencyjna zielonych dachów
5.3. Badania hydrogramów odpływu
5.4. Zdolność retencyjna zielonych dachów w czasie intensywnych opadów deszczu
5.5. Analiza składowych głównych
5.6. Wyniki analizy regresji wielorakiej
5.7. Jakość odpływów
5.8. Podsumowanie i potencjalne kierunki dalszych badań
6. WNIOSKI KOŃCOWE
PIŚMIENNICTWO

 

Ewelina Szajda-Brinfeld, Anna Pływaczyk, Daniel Skarżyński 
Zielone dachy - Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych  
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 2012 rok

 

 

Opracowanie w sposób wyczerpujący przybliża zagadnienie zielonych dachów i kierowane jest do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Praca składa się z dwóch części – w pierwszej scharakteryzowano historyczne i współczesne sposoby zazieleniania w powierzchni dachowych, natomiast w drugiej przedstawiono najważniejsze wyniki badań terenowych na modelach zielonych dachów zlokalizowanych w obrębie aglomeracji miejskiej Wrocławia. Autorzy skupiają się na funkcjonalności i efektywności nowych rozwiązań ze względu na konieczność odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej. Zielone dachy stanowią zrównoważony system gospodarowania wodą, a także umożliwiają rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt. Książka jest bogato ilustrowana, dzięki licznym fotografiom można się przekonać, że zielone dachy są prawdziwą oazą zieleni w zgiełku wielkich miast.