Relacja z konferencji zamykającej projekt w Piastowie

W dniu 21.03. 2024 r. w Piastowie odbyła się konferencja zatytułowana „Zielono-niebieska infrastruktura jako narzędzie miast do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu”, która posumowała i zamknęła projekt pod nazwą "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa".

Konferencję zorganizował beneficjent - miasto Piastów. Prezentacje prowadzili eksperci reprezentujący partnerów tego projektu: Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury.

Wydarzenie otworzyło wystąpienie Burmistrza Piastowa Grzegorza Szuplewskiego, który przywitał gości i partnerów projektu. Grzegorz Szuplewski wspomniał w jaki sposób były realizowane poszczególne etapy prac. Projekt przygotowywany był od 2021 roku. Dwa lata temu była konferencja otwierająca, realizację działań rozpoczęto w 2022 roku. Burmistrz Piastowa zwrócił uwagę na to, że wszyscy pracowali z dużym entuzjazmem. Powiedział też, że ten projekt jest fundamentalnym elementem realizacji większego planu, który określiliśmy nazwą „Lepszy klimat dla Piastowa”. W ciągu tych dwóch lat powstał program adaptacji miasta do zmian klimatu, który nie jest obecnie wymagany dla małych miast, ale Piastów przygotował go, aby mieć wizję działań, które będą kontynuacją prac zrealizowanych w ramach projektu "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa".

W części otwierającej konferencję głos zabrała również Prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” dr inż. Marta Weber-Siwirska oraz Prezes Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury David Vernon Brasfield.

Następnie zabrał głos Ireneusz Bieńkowski koordynujący projekt z ramienia miasta Piastowa, który przedstawił działania inwestycyjne zrealizowane w ramach projektu.

W ramach projektu pod nazwą "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" wykonano w Piastowie dach zielony na budynku garażowym OSP przy ul. Warszawskiej 24, a także dach zielony na budynku przy ul. Lwowskiej 6 (na tym dachu zamontowano też mikro turbiny wiatrowe).

Realizacja zadań polegała na remoncie pokrycia dachowego dachów płaskich na istniejących budynkach i zastosowaniu dachu zielonego z roślinami ekstensywnymi wraz z odpowiednimi warstwami izolacyjnymi.

Zostały też zrealizowane roślinne ściany zewnętrzne. Wykonano je w ramach zadań projektowych: „Zakładanie systemu zielonych ścian na terenie miasta Piastów. Budowa zielonej ściany przy ekranach wzdłuż linii kolejowej przy ul. Szarych Szeregów”. „Renowacja i rozbudowa pergoli przy ul. Lwowskiej oraz budowa zielonej ściany na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Alei Tysiąclecia 5”. Poniżej można znaleźć szczegółowy opis poszczególnych instalacji.

Nastąpiła też wymiana i montaż wiat przystankowych na zielone przystanki oraz wymiana i montaż wiat śmietnikowych na wiaty z systemem zielonego dachu.

Jeśli chodzi o zielone przystanki, to zakres prac w ramach projektu obejmował demontaż istniejących wiat przystankowych (jeśli w danym miejscu występowały) i montaż w ich miejsce nowych.

W przypadku przystanków istniejących bez wiat, zakres prac obejmował przygotowanie terenu i montaż nowej wiaty przystankowej. Zielone przystanki zostały wyposażone w dachy zielone z roślinami ekstensywnymi (rozchodnikami). Dodatkowo przy każdej wiacie zostały nasadzone pnącza. W wyniku projektu zrealizowano na terenie miasta Piastów 11 zielonych przystanków.

Jeśli chodzi o wiaty śmietnikowe, to projekt obejmował wymianę i montaż wiat śmietnikowych na wiaty z systemem dachu zielonego przy SPZOZ PIASTUN przy ul. Skorupki 16A oraz na Osiedlu Sułkowskiego przy ul. Sułkowskiego 29A, 29B. Powstały tam wiaty śmietnikowe z dachami zielonymi ekstensywnymi (z rozchodnikami). Przy wiatach zostały nasadzone pnącza.

Powstały elementy małej retencji – ogrody deszczowe, rów filtracyjny, zlikwidowane zostały zasklepienia gruntu.

W ramach projektu jako instalacje służące małej retencji na terenie miasta zostały zbudowane różne rodzaje ogrodów deszczowych. Rozwiązania te dostosowano do różnych warunków, w zależności od lokalizacji i miejscowych uwarunkowań na terenie miasta.

Ogrody deszczowe w pojemnikach zrealizowano w następujących lokalizacjach:

dz. nr ew. 49 obręb 05, ul. 11 Listopada 8, (Urząd Stanu Cywilnego)

dz. nr ew. 44/1 obręb 05, ul. 11 Listopada 2, (Urząd Miasta)

dz. nr ew. 44/1 obręb 05, ul. Aleja Tysiąclecia 1, (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)

dz. nr ew. 46/1 obręb 01, ul. Żbikowska 25, (Szkoła Podstawowa nr 4)

dz. nr ew. 262/2 obręb 01, ul. Sułkowskiego 29A, (Świetlica środowiskowo-integracyjna)

dz. nr ew. 127/11 obręb 04 ul. Lwowska 6,

dz. nr ew. 278/18, 92/6 obręb 04, ul. Lwowska, (Fontanna przy Dworcu PKP) – tu powstał ogród deszczowy w istniejącym pojemniku

dz. nr ew. 664 obręb 02, ul. Aleja Krakowska 20, (Szkoła Podstawowa nr 2)

dz. nr ew. 156 obręb 05, ul. Aleja Tysiąclecia 5, (Szkoła Podstawowa nr 3)

Z kolei realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu Patio przy Szkole Podstawowej nr 3 przy Alei Tysiąclecia, Dz. Nr ew. 664 obręb 02” miała na celu likwidację zasklepień i uszczelnień gruntu. Cel ten został osiągnięty poprzez wymianę istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię mineralną, która jest przepuszczalna dla wody opadowej i roztopowej. Obszarem na którym prowadzono prace jest patio przy Szkole Podstawowej nr 3, przy Alei Tysiąclecia, które jest z czterech stron otoczone budynkiem.

Wykonano też renaturyzację rowu w parku przy ul. Św. Stanisława Kostki w Piastowie.

Utworzenie systemu zapobiegającemu marnotrawieniu żywności nastąpiło w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu zapobiegającego marnotrawieniu żywności w mieście. Utworzenie farm owocowo-warzywnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie. A także Zagospodarowanie terenu przy Filii Świetlicy Środowiskowo Integracyjnej przy ul. Sułkowskiego”.

Po wystąpieniu, w którym przedstawiono inwestycje zrealizowane w ramach projektu miały miejsce dwa referaty reprezentantów Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI).

David Vernon Brasfield, Prezes NFGI omówił sposoby aktywizacji lokalnych społeczności do działań mających na celu łagodzenie efektów zmian klimatu lub przeciwdziałanie tym efektom.

Z kolei Gonçalo Liberato, Wiceprezes NFGI przedstawił zielone dachy na budynkach użyteczności publicznej, jako norweski sposób wykorzystania zielonej infrastruktury w walce ze zmianami klimatu.

W drugiej części konferencji miały miejsce wystąpienia ekspertów reprezentujących polskiego partnera projektu, czyli Polskie Stowarzyszenie “Dachy Zielone” (PSDZ).

Dr inż. Ewa Walter reprezentująca Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu omówiła inwestycje w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury, które powstały w ramach projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości ekologicznej w kontekście procesów mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Aleksander Lech, reprezentujący Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz GCL podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym tego w jaki sposób projektuje się i buduje dachy zielone.

Następnie miało miejsce wystąpienie Balbiny Gryczyńskiej, reprezentującej Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Calla, która przekazała swoją wiedzę, a także podzieliła się doświadczeniem na temat tego, w jaki sposób projektuje się, buduje ogrody wertykalne.

Małgorzata Żydek-Piątek, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Katowicach omówiła zagadnienia związane z projektowaniem i budową ogrodów deszczowych i innych rozwiązań małej retencji.

Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem zgromadzonych gości. Ostatnim elementem było podsumowanie i zamknięcie konferencji. Konferencję i posumowanie poprowadziła Karolina Kaczor reprezentująca Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

Projekt pod nazwą "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" polegał na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła", zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Dzięki realizacji działań nastąpiło kompleksowe podejście do planowania przestrzeni miasta z wykorzystaniem zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz likwidacja zasklepień lub uszczelnień gruntu celem zwiększenia powierzchni retencyjnej.

Każde z wdrożonym rozwiązań, obok istniejących już terenów zieleni na terenie Piastowa, współtworzy zielone korytarze miejskie, przyczyniając się do zachowania ciągłości ekologicznej na terenie miasta. W ramach projektu prowadzono również działania edukacyjno-informacyjne, które były spójne z zakresem tematycznym realizowanych inwestycji.

Projekt został zrealizowany z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z obszaru Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Filmową relację z konferencji można zobaczyć na: https://www.youtube.com/watch?v=Ib_mnzW9_aI

Więcej informacji o projekcie i zrealizowanych działaniach: https://psdz.pl/fundusze_EOG/Piastow

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na: www.eeagrants.org, www.eog.gov.pl

 

Autor relacji: Katarzyna Wolańska, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

Historia aktualności

2024 (41)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages