Konferencje w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” – relacja z konferencji otwierającej i zapowiedź wydarzenia podsumowującego działania projektowe

Piastów we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone“ (PSDZ) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI) realizuje projekt, którego celem jest wzmocnienie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnej społeczności.

Działania mają na celu zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobiegania dalszym zmianom (mitygacja) oraz przystosowania przestrzeni miejskiej do ich skutków (adaptacja).

Poprzez realizację projektu Piastów dąży do rozwiązania problemów polegających na niskiej wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu przejawiającej się przede wszystkim poprzez nasiloną emisję gazów cieplarnianych oraz okresowe powodzie powstałe na skutek silnych opadów deszczu. Takie wyzwania rozwojowe na poziomie lokalnym zostały zdiagnozowane na etapie składania wniosku projektowego.

Realizowane są działania inwestycyjne takie jak utworzenie dachów zielonych, roślinnych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizację rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami. Jednym z ważnych zadań w ramach projektu jest prowadzenie działań zapobiegających marnotrawieniu żywności.

Efektem projektu ma być redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta, zwiększenie powierzchni terenów zieleni, poprawa systemu małej, rozproszonej retencji, gdzie będzie następować zagospodarowanie wody deszczowej w miejscu występowania opadu oraz wzrost świadomości obywateli w zakresie zmian klimatu, a także poprawa jakości życia mieszkańców, w tym poprzez zwiększenie dostępności terenów zieleni.

Inwestycjom towarzyszą działania edukacyjne i informacyjne prowadzone na stronach internetowych, w artykułach, podczas konferencji oraz warsztatów. Odbyła się też wizyta szkoleniowa w Norwegii.

Ważnym elementem działań edukacyjnych są konferencje. Są to wydarzenia podczas których następuje wymiana wiedzy i doświadczenia. Jest to też dobra okazja do dyskusji.

W dniu 26 maja 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”. Organizatorem wydarzenia pt. „Zielono-niebieska infrastruktura jako narzędzie miast do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu”, było Miasto Piastów wraz z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ), Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI).

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele partnerów projektu: Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI).

Konferencję otworzył Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski, który przywitał zgromadzonych gości oraz przedstawił partnerów w projekcie. Następnie głos zabrała dr inż. Marta Weber-Siwirska Prezes PSDZ oraz David Vernon Brasfield Prezes NFGI.

Zgromadzonych gości i prelegentów przywitała także Izabela Puczyłowska reprezentująca NFOŚiGW. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili Krzysztof Rymuza Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz Dariusz Geller Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego.

Część merytoryczną rozpoczęło wystąpienie Ireneusza Bieńkowskiego Kierownika projektu, który przedstawił założenia projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”, planowane działania oraz rezultaty i korzyści z jego realizacji.

Zaproszeni prelegenci wygłosili referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, retencjonowania wód opadowych oraz roli zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzi wykorzystywanych w tych działaniach i odpowiadali również na pytania zadane przez uczestników. Konferencję prowadziła dr inż. Marta Weber-Siwirska, Prezes PSDZ.

Norweskie przykłady przeciwdziałania suszy i powodziom przedstawił David Vernon Brasfield, Prezes NFGI. O Norweskie przykłady zagospodarowania wód opadowych mówił Goncalo Liberato również reprezentujący partnera z Norwegii.

Kolejno miały też miejsce wystąpienia ekspertów reprezentujących polskiego partnera projektu – Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone:

Wykorzystanie błękitno – zielonej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, dr inż. Ewa Walter.

Retencjonowanie wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury, dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr.

Dostosowanie roślin do zmieniających się warunków klimatycznych, dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr.

Zielone dachy jako narzędzie mitygacji i adaptacji do zmianami klimatu, dr inż. arch.  Justyna Rubaszek.

Ogrody wertykalne jako nowatorskie narzędzie mitygacji i walki ze zmianami klimatu, dr inż. Daniel Skarżyński.

Na stronie projektu dostępne są prezentacje z konferencji oraz linki do nagrań. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wartościowymi materiałami.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów.

Już teraz zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt, która jest zaplanowana na pierwszy kwartał 2024 roku. O terminie i programie konferencji będziemy informować na stronie projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Całkowita wartość Projektu, w tym wydatki kwalifikowane to 4 610 593,24 zł, a dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowanych. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron dotyczących projektu:

https://psdz.pl/fundusze_EOG/Piastow

https://www.piastow.pl/aktualnosci/samorzad/dotacja-na-zielono-niebieska...

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na:

www.eeagrants.orgwww.eog.gov.pl

Autor: Katarzyna Wolańska, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone“

 

 

 

Historia aktualności

2024 (33)
2023 (66)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)

Pages