Najnowsza książka dr inż. Ewy Burszty-Adamiak

Najnowsza książka dr inż. Ewy Burszty-Adamiak – Członka Założyciela Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz pierwszego Prezesa PSDZ.

Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnej publikacji pani dr inż. Ewy Burszty-Adamiak o tematyce dachów zielonych pt. „Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”. Niniejsza praca prezentuje oryginalne wyniki badań prowadzonych na modelach zielonych dachów w latach 2009-2012, wykonanych w skali półtechnicznej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Głównym założeniem badań było określenie możliwości retencyjnych zielonych dachów oraz ocena wpływu tego typu rozwiązań na dynamikę i jakość odpływu.

Dr inż. Ewa Burszta-Adamiak jest Członkiem Założycielem Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, jak też jego pierwszym prezesem (- piastowała to stanowisko w latach 2009 – 2011), należy również do International Water Association (IWA). Jako adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzi badania nad infiltracją wód deszczowych do gruntu, składem wód opadowych powstających na obszarach miejskich oraz rozwojem wiedzy z zakresu urządzeń do zwiększania retencji wodnej na obszarach zurbanizowanych, głównie dachów zielonych. Współpracuje z licznymi zrzeszony w naszym stowarzyszeniu projektantami, wykonawcami oraz producentami elementów składowych i substratów glebowych używanych przy budowie dachów zielonych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, w tym ponad 80 publikacji naukowych.

„Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”
[streszczenie] 
"Rozwój obszarów zurbanizowanych zaliczyć należy do jednych z najważniejszych czynników wpływających na lokalne zmiany w środowisku naturalnym, w tym na bilans wodny i procesy hydrologiczne [Jacobson 2011], Stale rosnąca powierzchnia obszarów uszczelnionych na terenie miast jest zjawiskiem nieodzownie związanym z postępującym procesem urbanizacji, wywołującym liczne problemy w centrach miast oraz w strefie podmiejskiej. Wprawdzie na powierzchniach nieprzepuszczalnych, na skutek intercepcji, zatrzymuje się część wody, ale nie rekompensuje to, nawet w minimalnym stopniu, strat wielkości retencji wodnej, związanych ze zmniejszoną powierzchnią terenów otwartych i biologicznie czynnych. [...] 
więcej: LINK

SPIS TREŚCI: 

1. WPROWADZENIE 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZIELONYCH DACHÓW 
2.1. Definicja i rys historyczny 
2.2. Rozwiązania konstrukcyjne 
2.3. Przykłady realizacji zielonych dachów 
3. STAN BADAŃ ZIELONYCH DACHÓW – PRZEGLĄD LITERATURY 
3.1. Badania retencji wodnej zielonych dachów 
3.2. Ilość i dynamika odpływu 
3.3. Wpływ zielonych dachów na jakość odpływu wód opadowych 
4. BADANIA WŁASNE 
4.1. Stanowisko badawcze 
4.2. Metodyka pomiarów ilości opadów i odpływów 
4.3. Metodyka badań jakości odpływów 
4.4. Metody opracowania statystycznego wyników 
5. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 
5.1. Zmienność opadów w okresie badawczym 
5.2. Zdolność retencyjna zielonych dachów 
5.3. Badania hydrogramów odpływu 
5.4. Zdolność retencyjna zielonych dachów w czasie intensywnych opadów deszczu 
5.5. Analiza składowych głównych 
5.6. Wyniki analizy regresji wielorakiej 
5.7. Jakość odpływów 
5.8. Podsumowanie i potencjalne kierunki dalszych badań 
6. WNIOSKI KOŃCOWE 
PIŚMIENNICTWO 

Historia aktualności

2023 (61)
2022 (59)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)

Pages