Najnowsza książka dr inż. Ewy Burszty-Adamiak

Najnowsza książka dr inż. Ewy Burszty-Adamiak – Członka Założyciela Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz pierwszego Prezesa PSDZ.

Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnej publikacji pani dr inż. Ewy Burszty-Adamiak o tematyce dachów zielonych pt. „Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”. Niniejsza praca prezentuje oryginalne wyniki badań prowadzonych na modelach zielonych dachów w latach 2009-2012, wykonanych w skali półtechnicznej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Głównym założeniem badań było określenie możliwości retencyjnych zielonych dachów oraz ocena wpływu tego typu rozwiązań na dynamikę i jakość odpływu.

Dr inż. Ewa Burszta-Adamiak jest Członkiem Założycielem Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, jak też jego pierwszym prezesem (- piastowała to stanowisko w latach 2009 – 2011), należy również do International Water Association (IWA). Jako adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzi badania nad infiltracją wód deszczowych do gruntu, składem wód opadowych powstających na obszarach miejskich oraz rozwojem wiedzy z zakresu urządzeń do zwiększania retencji wodnej na obszarach zurbanizowanych, głównie dachów zielonych. Współpracuje z licznymi zrzeszony w naszym stowarzyszeniu projektantami, wykonawcami oraz producentami elementów składowych i substratów glebowych używanych przy budowie dachów zielonych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, w tym ponad 80 publikacji naukowych.

„Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”
[streszczenie] 
"Rozwój obszarów zurbanizowanych zaliczyć należy do jednych z najważniejszych czynników wpływających na lokalne zmiany w środowisku naturalnym, w tym na bilans wodny i procesy hydrologiczne [Jacobson 2011], Stale rosnąca powierzchnia obszarów uszczelnionych na terenie miast jest zjawiskiem nieodzownie związanym z postępującym procesem urbanizacji, wywołującym liczne problemy w centrach miast oraz w strefie podmiejskiej. Wprawdzie na powierzchniach nieprzepuszczalnych, na skutek intercepcji, zatrzymuje się część wody, ale nie rekompensuje to, nawet w minimalnym stopniu, strat wielkości retencji wodnej, związanych ze zmniejszoną powierzchnią terenów otwartych i biologicznie czynnych. [...] 
więcej: LINK

SPIS TREŚCI: 

1. WPROWADZENIE 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZIELONYCH DACHÓW 
2.1. Definicja i rys historyczny 
2.2. Rozwiązania konstrukcyjne 
2.3. Przykłady realizacji zielonych dachów 
3. STAN BADAŃ ZIELONYCH DACHÓW – PRZEGLĄD LITERATURY 
3.1. Badania retencji wodnej zielonych dachów 
3.2. Ilość i dynamika odpływu 
3.3. Wpływ zielonych dachów na jakość odpływu wód opadowych 
4. BADANIA WŁASNE 
4.1. Stanowisko badawcze 
4.2. Metodyka pomiarów ilości opadów i odpływów 
4.3. Metodyka badań jakości odpływów 
4.4. Metody opracowania statystycznego wyników 
5. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 
5.1. Zmienność opadów w okresie badawczym 
5.2. Zdolność retencyjna zielonych dachów 
5.3. Badania hydrogramów odpływu 
5.4. Zdolność retencyjna zielonych dachów w czasie intensywnych opadów deszczu 
5.5. Analiza składowych głównych 
5.6. Wyniki analizy regresji wielorakiej 
5.7. Jakość odpływów 
5.8. Podsumowanie i potencjalne kierunki dalszych badań 
6. WNIOSKI KOŃCOWE 
PIŚMIENNICTWO 

Historia aktualności

2019 (4)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (32)
2012 (12)
2011 (15)
2010 (4)